Historie Euphonia

De geschiedenis van Euphonia.

Delen uit de 100-jarig jubileumuitgave van Jan Toonstra, 1997.

Muziekvereniging Euphonia Warffum is opgericht op 7 februari 1897. De vereniging is nog in het bezit van alle notulenboeken vanaf de oprichting. Uit de eerste boeken en uit het jaarverslag over het vijfentwintigste jaar, wordt duidelijk dat de oprichting van een muziekkorps als het ware in de lucht hing. Een aantal dorpen in de omgeving waren Warffum al voorgegaan, zoals Winsum (1888) en Uithuizen (1895). Andere zouden weldra volgen: Bedum en Leens (beiden in 1897), ’t Zandt (1898), Usquert (1899) en Baflo (1900). In Warffum werd in 1899 naast Euphonia ook de Christelijke muziekvereniging Laus Deo opgericht.

Het culturele leven in Warffum bestond in die tijd onder meer uit Leesgezelschap Warffum (1865), Jongelingsgezelschap Concordia (1861), Warffums Kinderkoor (1873), IJsclub Warffum (1875) en de Vereniging ter bevordering van Welvaart, later het Nutsdepartement Warffum (1879). Het verenigingsleven was vooral voor de notabele bevolking: predikanten, overheidsdienaren, onderwijzers en voorname landbouwers.

Uit de kleine burgerstand (ambachtslieden) werd in 1875 de rederijkerskamer VIOLERIA opgericht en ontstonden een gemengd zangkoor en het Warffums Mannenkoor (1899). Rond 1900 ontstond vanuit de hervormde gemeente de vereniging Uw Koninkrijk Kome (UKK). Ook de eerste leden van muziekkorps Euphonia kwamen uit deze kleine burgerstand. Initiatiefnemers en oprichters zijn geweest: Piet Holstein (amanuensis aan de Rijks Hogere Burgerschool te Warffum) Ame Esman (huisschilder en drogist Esman’s Bazar) Hommo Dijkema (kastelein en winkelier in Café Spoorzicht).

Landarbeiders hadden in deze tijd geld noch tijd om aan culturele evenementen deel te nemen, voor zover ze daarbij al gewenst waren en toegelaten werden. Het zou tot na de Eerste Wereldoorlog duren voor ze de gelederen van Euphonia zouden versterken. Gelukkig zijn de tijden veranderd en kan iedereen, die samen met anderen muziek wil maken, terecht bij Muziekvereniging Euphonia Warffum.

1900

De initiatiefnemers pakten de zaken voortvarend aan. Er werd meteen een reglement vastgesteld. De onderwijzer/organist J. Gerritsen te Uithuizen werd bereid gevonden om twee keer per week voor  f2,50 les te geven. Met ingang van augustus gaf deze dirigent – in die tijd directeur genoemd – eens per week les. Voor de tweede wekelijkse repetitie benoemde men Ame Esman tot tweede directeur.

Bij de firma Kessels in Tilburg werden elf instrumenten en twee trommen besteld. Men sloeg duchtig aan het oefenen met als resultaat dat de vereniging in de zomer al drie concerten kon geven: in de tuin van mevrouw Willemsen-Reinders (Groot Hof), in juni met de Warffumer kermis en bij de heer H. Dijkema. Ook werd ter gelegenheid van Koninginnedag op 31 augustus een rondgang door het dorp gemaakt.

Op 31 december 1897 telde de vereniging veertien leden. In de loop van 1898 besloot men om van het fanfarekorps een harmoniekorps te maken. Hiervoor werden drie klarinetten en een piccolofluit aangeschaft, maar na enkele jaren keerde men terug naar de status van fanfarekorps. Tijdens een vergadering op 16 september 1898 kreeg het korps de naam Euphonia, wat welluidendheid betekent. De naam was een resultaat van een prijsvraag onder de leden.

1939

Euphonia hield wel van een uitstapje. Er worden onder meer genoemd een reisje naar Borkum, een toch naar Schiermonnikoog, uitstapjes naar Arnhem, Roden, Paterswolde en de kermis van Groningen. Het gezelschap gaf geregeld buitenconcerten, meestal in de tuinen van Vriesenstein, de hervormde pastorie (2e pinksterdag) en de behuizing Groot Hof. In 1900 werd genoteerd dat tijdens de uitvoering in de tuin van mevrouw Willemsen bier, limonade enzovoorts was te krijgen, zeer naar genoegen van het publiek. In de jaren voor en na de Eerste Wereldoorlog werden bij hotel Van Dijk concerten gegeven met verlichting (slingers met lampions). Deze concerten trokken doorgaans veel publiek. Verder werd op hoogtijdagen en dorpsevenementen geregeld mars gemaakt en was het korps ook tijdens kermisdagen present. Buiten het dorp werden de Zuiderhorn en de Noordpolder wel eens met een bezoek vereerd.

De concerten hadden meestal voor de pauze muziek en na de pauze toneel. De naam van de vereniging is ook veranderd geweest in Muziek- en toneelvereniging Euphonia.  De vele  gebeurtenissen, de verschillende dirigenten, het reilen en zijlen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de deelname aan vele concoursen, enzovoorts, staan vermeld in de notulenboeken en zijn deels na te lezen in het jubileumboek van Jan Toonstra. Kort samengevat: In de jaren 30 viel Euphonia terug in aantal leden. In 1941 kwamen de eerste damesmuzikanten. De jaren 50 waren hoogtijdagen voor de vereniging. Op het concours in Leek (1951) behaalde het korps een 1e prijs in de eerste afdeling, met het hoogst aantal punten. Het volgende jaar werd in Kloosterburen weer een eerste prijs behaald. 1954 zag de oprichting van een tamboer- en klaroenband.

In 1957 trad Euphonia op bij de voetbalwedstrijd Noord-Nederland – Noord-Duitsland in het Oosterpark te Groningen.

Hieronder een stukje uit het dagblad Het Vrije Volk :

Achtienduizend toeschouwers in het Oosterparkstadion! Dat is nog nimmer beleefd. Afgeladen vol waren de normale tribunes, maar ook de rijen stoelen ervoor en de noodtribunes, die hoog achter de beide doelen uitrezen. […] Het was allemaal bijzonder stijlvol. Daarvoor zorgde ook het verrassend goede korps Euphonia uit Warffum, dat de hoge eer was waardig gekeurd de Groninger voetbalhoogtijdagen muzikaal op te fleuren. Bijzonder correct marcheerden de Hoogelanders in strakke formatie over de grasmat, gedisciplineerd was het optreden van de drumband, keurig verzorgd het spel van het harmoniekorps. De open doekjes, die Euphonia kreeg, waren welbesteed.

In 1961 werden wegens mindere belangstelling de klaroens ter zijde gelegd. Daarna werd een meisjesklaroenband gevormd die in uit klaroenblazers en majorettes bestond. In 1969 werd weer een nieuwe drumband gevormd onder de vlag van Euphonia. In 1975 schafte de drumband, die weer succesvol deelnam aan concoursen, lyra’s aan en werd daarmee een malletband. Zowel de drumband als de majorettes zijn helaas alweer opgehouden te bestaan.

1978

“Receptie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan” Uit: Noorder Nieuwsbode, 10 februari 1972
Ds. Euverman heette iedereen namens het feestcomité, tevens het uniformencomité, bestaande uit de heren Euverman, Douma, Broekema en dr. Smits, welkom en gaf direct het woord aan een lange rij van sprekers. […] Tenslotte verleende Ds. Euverman het woord aan burgemeester Kloosterboer. […] Hij deed de verheugende mededeling dat H.M. de Koningin behaagd had om aan de heren M.M. Kuizenga van Warffum en R. Kram uit Mensingeweer de Eremedaille in Brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau te verlenen. Onder daverend applaus werd beide heren de hoge onderscheiding opgespeld. Daarna deelde de burgemeester mee dat de vereniging Euphonia de grote eer te beurt viel om de zelden uitgereikte Eremedaille van Verdienste van H.M. de Koningin te mogen ontvangen. […] De burgemeester eindigde met de woorden: Het gemeentebestuur en inwoners van Warffum zijn trots op u! […] Leden en genodigden gingen daarna ter koffietafel.

Sinds enkele jaren is muziekvereniging Euphonia samen gaan spelen met muziekgezelschap Triton uit Winsum. Dit is van grote positieve invloed op de beide vereniging gebleken. We geven samen al onze concerten en voorzien beide dorpen van muziek bij evenementen. We staan aangenaam sterk met 35 spelende leden, 6 bestuursleden en vele anderen in de verschillende commissies. Daarnaast zijn we met Triton een eigen muziekopleiding rijker en een fantastisch leerlingenorkest genaamd Ariël.

Een van de meest recente ontwikkelingen is de oprichting van het dweilorkest Pronkjedwail binnen de vereniging. Deze band heeft al vele malen met succes opgetreden, waaronder als Pietenorkest.

1987